ကိုးရီးယား ပညာေရး ေရာဂါ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဆင္ျခင္စရာ

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကိုးရီးယားယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာကို ပိုမိုစိတ္၀င္စား လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ကိုးရီးယား ရုပ္သံ TVXB၊ DBSK ႏွင့္ Tohoshinmi တို႔သည္ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေျဖေဖ်ာ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပညာေရး အဆက္အစပ္ကို သိရွိမႈ နည္းပါးသည္။ က်ေနာ္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္က ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ စစ္ပြဲၿပီးခါစ ပ်က္စီးမႈၾကားက ရုန္းကန္ေနရသည့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ ႏွစ္အတြင္း ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆုံး ႏိုင္ငံအဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စစ္ေဆးခဲ့သည့္ Program for International Student Assessment-PISA တြင္ စာဖတ္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ သခ်ၤာတြင္ ပထမ၊ သိပၸံတြင္ တတိယ အဆင့္ရရွိခဲ့သည္။

ကိုးရီးယား၏ ပညာေရး ကမၻာ့အဆင့္မွီ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္လာသနည္။

ပထမအခ်က္က အေတာ္ဆုံး ကုိးရီးယား ေက်ာင္းသားမ်ား ဆရာျဖစ္လိုျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဤကဲ့သို႔ မရွိေခ်။ ကိုးရီးယားဆရာမ်ားသည္ လစာေကာင္းေကာင္း ရရွိျခင္း အျပင္၊ ဆရာမ်ာအေပၚ ရိုေသေလးစားမႈမွာ အျမင့္ဆုံး အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ပထမ ဦးစားေပးအျဖစ္ စဥ္းစားၾကသည္။

ဒုတိယ အခ်က္မွာ ကိုးရီယား ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ျဖစ္သည္။ OECD ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းမွာ ၁.၁၃ ရွိသည့္အတြက္ မိဘမ်ားမွ ကေလးမ်ားအား ပညာေရး ဘက္တြင္ ပိုမိုအာရုံစိုက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္မွာ ကိုးရီးယား၏ Shadow Education ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္အရ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္အျပင္ ေက်ာင္းခ်ိန္အပ၌လည္း အခ်ိန္ေပးၿပီး အသည္းအသန္ ေလ့လာရေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈျဖင့္ ကိုးရီးယား၏ စီးပြားေရးကို စဥ္ပင္ဖြဲ႔ၿဖိဳး ေစခဲ့သည္။ ကိုးရီးႏိုင္ငံသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတြင္ ပါရမီရွင္ မ်ားေမြးထုတ္ ေပးသည့္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ေတြ႔ခဲ့ေသာ ကိုးရီးယား လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းသည္ စာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္ရျခင္းအေၾကာင္း တစ္ခ်က္မွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒကို အေလးအနက္ ထားတဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ပင္။ ေက်ာင္သားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ အထူးျမင့္မားေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သင္ၾကားေရး အေတြ႔အၾကဳံအရ ကိုးရီးယား ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အာရုံစူးစိုက္မႈ အရွိဆုံးေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ကိုးရီးယား ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကမၻာေပၚ၌ အေတာ္ဆုံးစာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း မိဘာမ်ားမွာ ကိုးရီးယား ပညာေရးအေပၚ သေဘာမေတြ႔မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ တင္းက်ပ္ေသာ ပညာေရး စနစ္ေၾကာင့္ ကိုးရီးယားေက်ာင္းသားမ်ား သည္ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံသည့္ႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကိုးရီးယားမိဘမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိစီးမႈ နည္းပါးသည့္ အေမရိကားႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သားသမီးမ်ား ပညာသင္ၾကားေရးကို ေရြးခ်ယ္လာၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ မည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူ လိုက္နာရမည္နည္း။

မထမအခ်က္မွာ ပညာေရးက႑ တြင္အေတာ္ဆုံး ေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္လာရန္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ကိုအေလးထားရန္ႏွင့္ တတိယအခ်က္မွာ ထိုင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပိုမိုခိုင္မာ လာေရးအတြက္ လူမႈေဗဒ၊ လူမႈေရးသိပၸံ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္သိပၸံနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မွ်တမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပညာေရး အားနည္းခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို အထူးအေလးထားကာ ေရွာင္သင့္ေပသည္။ လူသားမ်ား၏ ေပ်ာ္ရြင္မႈသည္သာ အေရးႀကီးေပသည္။ ယေန႔ ထိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကိုးရီးယားေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ေပ်ာ္ရြင္မႈ ပုိရွိေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶ၏ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္သည္သာ ပိုမိုသင့္ေတာ္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ကိုးရီးယား၏ ေအာင္ျမင္ေသာပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ လက္ရွိပညာေရးစနစ္သည္ မတူညီႏိုင္သလို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တီထြင္မႈႏွင့္ ပညာအရည္ အေသြးမွာလည္း ထပ္တူမက်ႏိုင္ေပ။

Sources: The Korea Paradox by Professor Gerald W fry ( The Nation)

လွေရႊ

 

Powered by Bullraider.com