အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကို ငွားမသံုးလွ်င္ တ႐ုတ္မွားမည္ဟုသတိေပး

https://indolinkenglish.files.wordpress.com/2011/12/it3.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံပညာကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ ပိုၿပီးတိုးတက္ေစရန္ ႀကံေဆာင္လ်က္ရွိရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အိုင္တီနည္းပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူအသံုးျပဳျခင္းမရွိလွ်င္ အမွားႀကီး မွားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးမႈကို Global Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ CA Technologies လုပ္ငန္းစုႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔ ၃၀၀ ခန္႔ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေတာ့မည့္အေန အထားကို ရည္စူးေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

အေမရိကအခက္ တ႐ုတ္အတြက္ အခ်က္အေနျဖင့္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားက အလုပ္ျပဳတ္လာသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္ ၂၀၀၀ ခန္႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေခၚယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္အိုင္တီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္ ေကာင္းေသာ တြန္းအားႀကီးတစ္ခုျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း Global Times တြင္ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com