ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၁ - ၂)

မတူကြဲျပားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္

မတူကြဲျပားျခားနားမႈမွာ ဒီမုိကေရစီ၏ အားျဖစ္သည္ဟူ၍ ဆိုၾကပါသည္။ မတူကြဲျပားျခင္းမွာ တကယ္ေတာ့လည္း သဘာ၀နိယာမ တရားတစ္ခုမွ်သာ။ ပိုမိုယဥ္ေက်းေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔ေဘာင္ကို ရွင္သန္စည္ပင္ေစျခင္း၊ သဟဇာတ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ ထိန္းေက်ာင္း ပဲ့ကိုင္ျခင္းမွာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး သုခမိန္တို႔က ဆိုၾကသည္။ ပညာေရးတြင္ ဤမတူ ကြဲျပားျခားနားမႈတို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမွသာလွ်င္ ပိုမို၍ သဟဇာတ ျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို ေရွးရႈေသာ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ပါမည္။ ကေလးငယ္တို႔သည္ ေမြးရာပါ ဗီဇႏွင့္ စြမ္းရည္ မတူၾက။ ၀ါသနာမ်ားလည္း ကြဲျပားၾကသည္။ ဥာဏ္ရည္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္ယူေနၾကသည္။ လူမ်ဳိးႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားလည္း ျခားနားေန တတ္သည္။ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းရာ ေဒသႏၱရ ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ကြဲျပားႏုိင္ေသးသည္။ ဘ၀ေနာက္ခံမ်ားမွာလည္း အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိး။ လူမႈစီးပြား အဆင့္အတန္းခ်င္းလည္း ကြာဟၾကပါသည္။ ပညာေရးစိတ္ပညာမွ ေထာက္ျပထားသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေဒသအသီးသီးရွိ ကေလးငယ္တို႔သည္ မတူ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ အထင္ကရျဖစ္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အုပ္စုမ်ားကို မ်ဳိးတူ စုစည္းေလ့လာႏုိင္သည္။ မတူကြဲျပားမႈကို တစ္ဦးခ်င္းသေဘာျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုအလိုက္ျဖစ္ေစ ပညာေရးစနစ္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမူ၀ါဒတို႔တြင္ မလြဲမေသြ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီ ေပးႏုိင္ျခင္းအျပင္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခုလံုးအတြက္လည္း ပိုမို လက္ေတြ႔က်ေသာ၊ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါမည္။

Federal-Edu-1

မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားမ်ားအျပင္ ေခတ္ကာလ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ၂၀၁၄ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒတို႔တြင္ မတူ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကပါ၏ေလာ။ ပညာေရးႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွ်သာ မကဘဲ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လားရာလမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ လိုလား ေတာင့္တေနၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒဟု မည္သူ အာမခံပါမည္နည္း။ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဤ ၂၀၁၄ ဗားရွင္း အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒတို႔က ဖက္ဒရယ္လမ္းေၾကာင္းကို တည့္မွန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါမည္ေလာ။

အတိတ္ကာလ ၁၉၄၇ ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ပညာေရး ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား

၁၉၄၇ ခုနွစ္ လြတ္လပ္ေရးကာလမတုိင္မီ တုိင္ျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မတူကြဲျပားျခားနားမႈကို တန္ဖိုးထားၿပီး ယဥ္ေက်းမႈတို႔ ပိုမို သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (တနည္းအားျဖင့္) “အေသြးအေရာင္စံု ယဥ္ေက်းမႈစနစ္” ကို တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ပညာေရးတြင္လည္း “အေသြးအေရာင္စံု ပညာေရးစနစ္ multicultural education” ကို က်င့္သံုးၾကရန္ တိုင္ပင္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ဤသည္မွာလည္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အေကာင္းဆံုးေသာ ေမာင္းႏွင္အားအေနျဖင့္ ပညာေရးက ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ရင္း ရွိခဲ့ပံုရပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ၂၁ ရာစု၏ ကမၻာ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ရွင္သန္စည္ပင္ေစရန္အတြက္ မတူကြဲျပားမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အေသြးအေရာင္စံု ပညာေရးစနစ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ တုိင္းျပည္၏ ပကတိ လူမႈအရွိတရားမ်ားကို အေျခခံလ်က္ ပညာေရးလႈမႈေဗဒဆုိင္ရာ သုေတသနေလ့လာမႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ညီညြတ္ေရး အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံမ်ားအေပၚ ေစ့ငုံစြာ သံုးသပ္ၿပီး ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းဟူ၍လည္း ဆိုႏုိင္ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္တုိင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းယူၿပီးတုိင္း ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားမႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။ ပညာေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲ ကာလတုိင္းတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မ်ားစြာ ပါရွိေနခဲ့သည္။ အာဏာရွင္တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ တင္းက်ပ္ လြန္းေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ ပညာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးအတြက္ ရတက္မေအးျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ “ပညာေရးဆုတ္ကပ္” မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ စတင္ခဲ့ေတာ့သည္။ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္း ငယ္ႏုစဥ္မွာပင္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ေတာ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မီအထိ ႏွစ္ ၅၀ မွ် မီဒီယာမ်ားတြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျငင္းခုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္တင္ျပမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဖက္အျမင္မ်ားကို လက္ခံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဖာ္ျပခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ။ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မီဒီယာေခတ္ဦး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၊ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား နိဒါန္းပိုင္းသို႔ စတင္ေသာ ကာလ… စသည္ျဖင့္ ေခတ္ပံုရိပ္ကို ေဖာ္က်ဴးႏုိင္ပါသည္။ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲသို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျငင္းခုံျခင္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ အျမင္မ်ားကို တရား၀င္ ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ပိုမို ရရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားေရးကိုလည္း ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ တရား၀င္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားအထိ ရွိလာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ ပညာေရးအာဂ်င္ဒါတို႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပညာေရး ပေရာ့ဂ်က္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားမွာ အားနည္းလ်က္ပင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အခ်ဳိ႕တို႔က ဦးေဆာင္ေသာ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမီနာမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဦးအစ ေျခလွမ္းမ်ား အေနျဖင့္ မွတ္ယူႏုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းလ်က္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား စတင္ ေနသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ လူမႈ ပကတိအရွိတရားမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္ ဆႏၵမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ တႏုိင္တပိုင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ စာသင္ခန္းအတြင္းထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံႏႈန္းမ်ား၊ သင္ၾကားနည္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားမွာ ကိုယ့္၀န္ကို္ယ္ထမ္းလ်က္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္ကို ေဒသႏၱရအဆင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေနျဖင့္ သံုးသပ္ရပါသည္။

ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းအခုံ

အာဏာရယူထားေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား မီဒီယာမ်ားတြင္ မၾကာမၾကာ ဖတ္ရႈရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတု ခန္းမႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ “အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒ (မူႀကမ္း)” ကို အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ က်င္းပၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားပင္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အျခားပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ NGO မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆရာသမဂၢမ်ား စုဖြဲ႔ထားသည့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ NNER တို႔က ၂၀၁၄ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ လ်က္ရွိေနသည္။

အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးဆႏၵအေပၚတြင္ အေျခမခံျခင္း၊ ေက်ာင္းသားထု၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ေရးဆြဲခြင့္ မရရွိခဲ့ျခင္း၊ လူထုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ မရွိျခင္းမ်ား၊ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အလြန္အမင္း အားနည္းေနေသးျခင္း၊ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တင္းက်ပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ အျပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အေရးအေပၚ အေျခမခံထားျခင္း၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ခြဲျခားထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ျခင္း၊ ဆရာသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား၏ အလုပ္တန္ဖိုးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကိုလည္း အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒက ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ အားနည္းေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဆုိင္ရာ က႑တြင္လည္း မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမို ရရွိသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားၾကသည္။ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ကြာျခားခ်က္ မရွိေစရန္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္ လိုအပ္ေနဆဲ။

ပညာေရးအရည္အေသြး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ သင္ၾကားမႈ-သင္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ား၊ ပညာရည္တုိးတက္မႈကို စစ္ေဆး အကဲျဖတ္သည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်တ္ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္လည္း အျမင္သေဘာထား မတူၾကပါ။

ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့ေလၿပီ…

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း အမ်ဳိးသားပညာေရး  ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ စနစ္တစ္ခုလံုးသည္ ေနာင္ ၁၃ ႏွစ္ ၾကာမွာသာ အားလံုး အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေၾကာင္းလည္း ဖတ္ရႈရသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားေသာ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာတူ လက္ခံျခင္း မရွိဘဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ထားသည့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ၂၅ ခ်က္တြင္ ဤအခ်က္မွာ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၇၁ ခ်က္အေပၚ မူတည္ေဆြးေႏြးၿပီး အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလံုးကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ ျပဌာန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပဳစုေရးဆြဲသူမ်ား၊ သေဘာတူ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေသာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္.. စသည္တုိ႔ႏွင့္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္သူမ်ားအၾကား ပညာေရး အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ အက်င့္အႀကံႏွင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒတို႔၏ အကြာအေ၀းမွာကား အခ်ဳိးရာႀကီးႀကီးျဖင့္ ပိုမို ေ၀းကြာ၊ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရိႈင္းခဲ့ရၿပီ။ ဤသည္မွာလည္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ မရွိမျဖစ္ တရား၀င္ အကြာအေ၀းတစ္ခုဟူ၍ ဆိုခ်င္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ပညာေရးအေၾကာင္း ေျပာၾကပါစို႔

ပညာေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ စိုးစဥ္းငယ္မွ် မၾကားရ၊ မျမင္ရ၊ မဖတ္ရႈရေသးသည္မွာကား ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါ၏။ ေခတ္အဆက္ဆက္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားခဲ့ၾကသည္၊ တလြဲ ပံုဖ်က္ထားၾကသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုေတာ့ျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ပိုမို စိတ္၀င္စားမႈ ရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘ၀မ်ား၊ ဆႏၵမ်ား၊ ရွင္သန္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်ေနသည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္မိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အတြက္ ပိုမို အာမခံခ်က္ေပးမည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေရး စနစ္အေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရး စနစ္အေၾကာင္း၊ အေသြးအေရာင္စံုယဥ္ေက်းမႈပညာေရးအေၾကာင္းႏွင့္ ၂၁ ရာစု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေၾကာင္းတို႔ကို အက်ယ္တ၀င့္ ဖြင့္ထုတ္ ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီဟုလည္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ အခရာက်ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအလိုက္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးရန္လည္း တုိက္တြန္းလို ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာၾကသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ပင္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးကို မူဒါ၀ဒမ်ားခ်မွတ္၍ က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား ပိုမို၍ နား၊ မ်က္စိပြင့္လာေစေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ဖက္ဒရယ္ပညာေရး ေဆြးေႏြးသံမ်ား စူးရွ က်ယ္ေလာင္ရပါလိမ့္မည္။

ယခုလမွစတင္၍ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးအေၾကာင္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေရး၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တန္းတူေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မ်ားကို သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရး စနစ္အေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း ယွဥ္တြဲေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ Federalism

ဖက္ဒရယ္ပညာေရးအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးမီ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ခံ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ သိရွိထားသင့္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အေၾကာင္းကို နိဒါန္းမွ် ဦးစြာ မိတ္ဆက္တင္ျပ လိုပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ႏွင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား အဆက္အစပ္ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ စာသင္ခန္းတြင္းဒီိမုိကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္၊ တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို႔ကိုလည္း အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးသြား ပါမည္။ မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္းကို အဓိကအားျဖင့္ မ႑ိဳင္ျပဳလ်က္ ဤေဆာင္းပါးစုကို ျပဳစုေရးသားပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢတြင္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၂ ႏုိင္ငံရွိၿပီး ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုသဏာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေနာက္ခံ သမိုင္းမ်ားလည္း မတူ၊ ကြဲျပားၾကပါသည္။ ဤႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဖက္ဒရယ္ (သို႔မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္ပံုစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းမွာ ၂၈ ႏုိင္ငံရွိသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ Federal စနစ္ဆိုသည္မွာ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဗဟိုအစိုးရ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရ)ႏွင့္ (ျပည္နယ္အစိုးရ)၊ ေဒသႏၱရအစိုးရအၾကား အာဏာခြဲေ၀ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ဟူ၍ ဆိုႏုိင္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အစိုးရ ၂ ရပ္အၾကား အာဏာခြဲေ၀မႈအား အေျခခံဥပေဒမွ သတ္မွတ္ေပးထားရသည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ အစိုးရ ၂ ရပ္အၾကား အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိလာပါက သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ခံုရံုး (သို႔မဟုတ္) တရားရံုးမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ ေပးၾကရ သည္။ အထူးသျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္အတြက္ ျပႆနာ တတ္ေလ့ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာ၏ မ႑ိဳင္ သံုးရပ္ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ဟန္ခ်က္ညီ ခြဲေ၀ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ပါရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အၾကား အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေစရန္ ျပည္သူလူထုက ဆံုးျဖတ္ပိုင္းျခားေပးသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ (၁) တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုမို နီးစပ္မႈရရွိျခင္း၊ (၂) ျပည္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ (၃) လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ (၄) စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ (၅) (ဖက္ဒရယ္- ဗဟိုအစိုးရ) အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကိုအေပၚတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ (၆) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအား လက္ေတြ႔ အားျဖင့္ စမ္းသပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ျခင္း၊ (၇) အာဏာရွင္မ်ား မေပၚထြက္လာေစရန္ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ (ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရ) သည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုမို နီးစပ္ ထိေတြ႔မႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ လူထု၏ နိစၥဓူ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ ခံစား သိျမင္ႏုိင္ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားကလည္း ဆႏၵသေဘာထားတုိ႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လြယ္လင့္တကူ တင္ျပ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားႏွင့္အညီ (သို႔မဟုတ္) ေဒသခံမ်ား သေဘာတူ လက္ခံႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အျပင္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ျပည္သူႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရ)ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ကို အာဏာတန္းတူ ခြဲေ၀ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ခြင့္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မွ်တေသာ အခြန္ေတာ္မွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ အခြန္ ေကာက္ခံၿပီးလွ်င္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရထံ အခ်ဳိးက် ခြဲေပးရသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီႏုိင္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးအား ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ကိုင္တြယ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ဦးေဆာင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒအတုိင္း ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ေဒသအလုိက္ ျပဳျပင္ က်င့္သံုးခြင့္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို ဗဟိုအစိုးရ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရ) က ခ်ဳပ္ကိုင္သည္။

ဤသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆုိင္ရာ ပညာေရးသမားမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာ သိထားသင့္ေသာ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္နိဒါန္း

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ (ဗဟုိ) အစိုးရ၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားတို႔ကို္ ပိုင္းျဖတ္ေပး ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေပၚ လႊမ္းၿခံဳေစမည့္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ ေရးဆြဲသည္။ ပညာေရးတန္းတူ ညီမွ်ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကေလးတုိင္း ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရး ကိစၥမ်ား၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး၊ ပညာရွင္အဆင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို တာ၀န္ယူပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ထားရွိၿပီး ပါလီမန္တြင္လည္း ပညာေရး အတြင္း၀န္မ်ား ထားရွိသည္။ ျပည္နယ္အလုိက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ထားရွိၾကသည္။

ပညာေရး အသံုးစရိတ္အား ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ) ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက လြတ္လပ္စြာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးတို႔က တုိက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရွိဘဲ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္မွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ က်င့္သံုးႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ တစ္ျပည္နယ္လံုးရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္တုိင္း စာသင္ခန္းအတြင္းရွိေနၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ အခမဲ့ပညာေရး ရရွိေစေရးမွာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည္။ အႏြမ္းပါးဆံုးမိသားစုမွ ကေလးငယ္မ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အေျခခံပညာေရးကို ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရးမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတြင္းရွိ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ပင္မတာ၀န္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို စစ္ေဆး တုိင္းတာႏုိ္င္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနက မိမိတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးကို မူႀကိဳအဆင့္မွသည္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးကို လံုး၀ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သည္။ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသျဖင့္ သီးသန္႔ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက တစ္စိတ္တစ္ေဒသ တာ၀န္ယူပါသည္။

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္ပညာေရးမွာ မည္သည့္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္မွ မရွိပါ။ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကျဖစ္ေစ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို တုိက္ရိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိပါ။ ဆရာအတတ္သင္ ပညာေရးကို အစိုးရလက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ေသာ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ရေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ပညာေရးဌာနတုိ႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည္။

တကၠသိုလ္မ်ားက ဆရာအတတ္ပညာသင္ၾကားေရး၊ ဘြဲ႔ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္ျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာအတတ္ပညာလုိင္စင္ကို ထုတ္ေ၀းျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုက ပညာေရးဘြဲ႔ ရရွိထားသူမ်ား၏ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးအလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း၊ သင္ေတာ့္မႈ ရွိ-မရွိ၊ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ အျခား အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွ သာလွ်င္ “သင္ၾကားေရးလုိင္စင္” ထုတ္ေပးသည္။ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ဒီဂရီႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာအတတ္ပညာ လိုင္စင္ရရွိထားသူမွသာလွ်င္ စာသင္ခန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းဆရာလုပ္ခြင့္၊ သင္ၾကားခြင့္ ရွိသည္။ ဆရာအတတ္ပညာ လိုင္စင္ မရရွိပါက မဟာဘြဲ႔မ်ား၊ ပါရဂူဘြဲမ်ား ရရွိထားသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေက်ာင္း စာသင္ခန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္၍ စာသင္ၾကားခြင့္ မရွိပါ။ ဤသည္မွာ ဥပေဒျပဳျပဌာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရး ဆုိင္ရာ ဆရာအတတ္ပညာေရးက႑ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

သိန္းနုိင္ 

သံလြင္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္၊၂၀၁၄၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး - အပိုင္း (၃) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး - အပိုင္း (၄) အဲဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ သင္ရမွာလဲ

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး - အပိုင္း (၅) လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္ ပညာေရး

(ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။)

Powered by Bullraider.com