ဖက္ဒရယ္ပညာေရး (အပိုင္း ၃) - သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္

ပညာအဖြင့္

ပညာေရးကို အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ ေခတ္စနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ၊ ရွင္သန္မႈ လိုအပ္ခ်က္အရ ဖြင့္ဆိုၾကျခင္းျဖစ္ရာ ေဒသအလိုက္၊ ေခတ္အလိုက္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ ဘံုစံႏႈန္းမ်ား တူညီသည့္တုိင္ေအာင္ ပညာေရး ဦးတည္ခ်က္မွာ ကြဲလြဲႏုိင္ပါသည္။ ေယဘုယ် အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားထဲတြင္ “လူသားတို႔၏ ဘ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွင္သန္ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ႀကံစည္၊ စိတ္ကူး တီထြင္  လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ရရွိေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ပညာေရးကို ဆရာစဥ္ဆက္ ဖြင့္ဆိုခဲ့သည့္ အျမင္တစ္ခုလည္း ျဖစ္၏။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ပညာေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္လည္း ေယဘုယ် လက္ခံႏုိင္စရာဟု ရႈျမင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာပါသည္။ တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ဘ၀လိုအပ္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း၊ သူတိုိ႔၏ ရွင္သန္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို မည္သို႔ သတ္မွတ္ထားပါသနည္း၊ မည္သူတို႔က ျပဌာန္း သတ္မွတ္ထားေသာ အရာမ်ားနည္း။ မည္သည့္စနစ္ႏွင့္ လို္က္ေလ်ာညီေထြ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေနထုိင္ရပါမည္နည္း။ ေသခ်ာသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လူမႈအေဆာက္အအံုႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လြမ္းေမာ ေမွ်ာ္ရည္တမ္းတ ေနၾကရဆဲ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတို႔ အဖို႔ ႏွစ္ ၅၀ ျမန္မာ့ပညာေရးမွ ျပည့္ျပည့္၀၀၊ မ်ားမ်ားစားစား မရခဲ့ၾကေသးျခင္းပင္။ ဤတြင္ ပညာေရးစနစ္ထဲမွ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာေတာ့သည္။

Federal-2

ဖက္ဒရယ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဟူ၍ ဆိုသည္ႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကိုသာ ေျပးျမင္ၾကသည္မွာလည္း ျမန္မာ့ပညာေရး၏ လြန္စြာ က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ ဆိုးေမြတစ္ခုပင္။ ေယဘုယ်ဆိုရလွ်င္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာမႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို စီစဥ္ထားရွိမႈပင္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးတစ္စံုတစ္ရာရွိေသာ္ျငားလည္း ျပဌာန္းဖတ္စာအုပ္မ်ားကိုသာလွ်င္ ဆိုလိုျခင္း (လံုး၀) မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ ဘာသာရပ္ အသိပညာမ်ား၊ ပံုစံခ် သင္ၾကားမႈမ်ားထက္လည္း ပိုမို ေလးနက္ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ပိုမိုစုိးရိမ္ဖြယ္ရာမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစံႏႈန္းမ်ား မရွိေသးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အတန္းႏွင့္ အသက္အရြယ္လိုက္ တက္ေျမာက္ရမည့္ စြမ္းရည္မ်ားအတြက္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္သင္ရိုး စံႏႈန္းအေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္၍ မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသား ကေလးမ်ားအတြက္ ေဒသအလိုက္ ဆက္လက္ၿပီး သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရး ရုပ္လံုးၾကြ အသက္၀င္လာပါမည္။

တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား၏ မိသားစုအိမ္တြင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္း၊ စာသင္ခန္းအတြင္း၊ ေက်ာင္းအတြင္း၊ ဓါတ္ခြဲ စမ္းသပ္ခန္းအတြင္း၊ စာၾကည့္တုိက္အတြင္း၊ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း၊ ကစားကြင္း အတြင္းႏွင့္ နိစၥဒူ၀ ေတြ႔ႀကံဳမႈ အစုအေ၀း တစ္ရပ္လံုးကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဟူ၍ ၂၁ ရာစု ပညာေရးက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားရွိသည္။ ဤအခ်က္ကို ဖက္ဒရယ္ ပညာေရးစနစ္၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း က႑တြင္ မလြဲမေသြ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။

ပညာရွင္အမ်ားစု၏ ယူဆခ်က္ကုိ ထင္ဟပ္ေစသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ တုိင္းရင္းသား ေက်ာင္း ဆရာတို႔သည္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူျဖစ္သည္ ဆိုပါက (ဤသည္မွာလည္း ရပ္ထဲရြာထဲ ေျပာဆိုေနက် ျမန္မာစကား တစ္ရပ္ပင္...) သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ အသိတရား အဖံုဖံုကို ရည္ညႊန္းသည့္ လမ္းျပမီးရႈးတုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္ ဖန္တီး ထုဆစ္ထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မီးရႈးတုိင္ေတာ့လည္း ျဖစ္သင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။

ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္း ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ဦးတည္ရာ ပန္းတုိင္ကို တည့္မတ္စြာ ထားရွိသင့္ၿပီး ကေလးမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့၊ ဦးတည္ရာမဲ့ ဘ၀မ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေန ၾကရျခင္း အပါအ၀င္ ပုဂၢလ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ရွင္သန္မႈအတြက္ ကံၾကမၼာႏွင့္ သူတပါး ဖန္တီးသည့္ အခြင့္အေရး အေပၚတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အမွီသဟဲျပဳေနရျခင္း၊ မၾကာခဏ ဘုရားတ ေနရျခင္း ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ကာကြယ္ထား ရွိေလသည္။

ဖက္ဒရယ္ပညာေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အ၀ိဇၨာေဘး

ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အသိဥာဏ္ပညာဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈဟု ဆိုၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈဟူ၍လည္း ဆိုၾကပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ ဆိုးျပစ္ဟူ၍ပင္ တင္စား ထားၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဖန္တီး၊ ျဖည့္ဆည္း ယူႏုိင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္မူအရ ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားကို ျပည္သူလူထုက တုိက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူထုတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအသိၪာဏ္ ျပည့္၀မႈ ရွိျခင္းမွာ စိန္ေခၚခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ လူထု၏ အသိဥာဏ္ပညာ အားနည္းေနျခင္းက ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈ၊ စံလြဲမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားတုိ႔ကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ လွည့္စားတတ္သူမ်ား၏ ကစားကြက္ထဲသို႔ တိမ္းေစာင္း ေရာက္ရွိေစႏုိင္ေလသည္။ ဤသည္မွာ ပညာေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရး၏ တုိက္ရိုက္ အခ်ဳိးက်မႈဟုလည္း ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။

၁၉၅၀ ၀န္းက်င္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွသည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဦးသန္႔၏ “ျပည္ေရးျပည္ရာ သင္ၾကားနည္း” စာအုပ္မွာ လြတ္လပ္စ ျမန္မာ့ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေခတ္မီ ေစခဲ့မည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးအတြက္ နိဒါန္ပ်ဳိး မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ စာအုပ္ထဲတြင္ ျပည္သူျပည္သားေကာင္း တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမည့္ အသိဥာဏ္မ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားကို တင္ျပထားခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္ေရးျပည္ရာတို႔ကို အတိအလင္း ထည့္သြင္း သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ဦးသန္႔က တင္ျပထားခဲ့သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္၊ ဆႏၵမဲ ေပးခ်ိန္တို႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး အသိတရား ရွိရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ မိမိ ျပည္နယ္၊ မိမိ ရပ္ေက်းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပဳ ျပဌာန္းရာတြင္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အက်င့္အႀကံႏွင့္ စံႏႈန္းတို႔ကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူတို႔က ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မည္။ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ပညာေရးရႈခင္းမွ လံုး၀ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရေလသည္။

ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ျပည္သူ႔နီတီႏွင့္ ႏုိင္ငံသားပညာေရးဘာသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးမည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္ေလရာ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမို အေရးႀကီးလွသည္။

ပညာေရး သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က သူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ပညာေရး စာတမ္းထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး၏ သင္ရိုးညြန္းတမ္း စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံကို သတ္မွတ္သည့္ ေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တႏုိင္ငံလံုး လုိက္နာသင့္ေသာ အနိမ့္ဆံုးစံ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အနိမ့္ဆံုးစံဆိုသည္မွာလည္း ျပည္နယ္အားလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္မည့္၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိႏုိင္မည့္၊ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူသားဆုိင္ရာ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပညာရွင္မ်ားက ဤအနိမ့္ဆံုးစံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အလိုက္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈရႈခင္းႏွင့္ ရွင္သန္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံႏႈန္းေဘာင္ကို ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အခြင့္အာဏာကို မွ်ေ၀ျခင္းဟူ၍လည္း ရႈျမင္ႏုိင္သည္။

လူမ်ဳိးအေပၚ အေျခခံ မခံဘဲ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ား၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါတို႔တြင္လည္း ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပဌာန္းထားရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီဟု ေခၚေ၀ၚသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္တြင္လည္း ဗဟုိအစိုးရ၏ ပညာေရးအခြင့္အာဏာႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ အခြင့္အာဏာကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဖန္တီး တည္ေဆာက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းကို ေဖၚေဆာင္ရန္ တာ၀န္ယူထားျခင္းပင္ မဟုတ္ပါလား။ တိုင္းရင္းသား ပါရာဒုိင္အေရြ႕မ်ား (paradigm shifts) - စနစ္မ်ား၏ အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲျခင္း - အတြက္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ အခရာ က်ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစံႏႈန္းကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ႏုိင္ငံေရး အ၀ိဇၨာေဘးဒုကၡ၊ ဘ၀၏ ဆင္းရဲမႈဒုကၡႏွင့္ လူမႈအနိဌာရံု ဒုကၡအစုစုတို႔က ကင္းလြတ္ေစလ်က္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခတရားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀မႈကို ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ပညာေရးစာမ်က္ႏွာမ်ားက အပူတျပင္း ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိ ေနေလသည္။ ဤပညာေရး စာမ်က္ႏွာမ်ား မပါရွိပါက ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္တို႔၏ အနာဂတ္ဘ၀မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈရာ ေရာက္ေနပါလိမ့္မည္။

ကိုယ့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ကို္ယ္ဖန္တီးခြင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာေရးဥပေဒတို႔တြင္ မသင္မေနရ ပညာေရးက႑ကိုေတာ့ ထည့္သြင္း ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၄၇ မွသည္ ၁၉၇၄ႏွင့္ ၂၀၀၈၊ ထုိ႔ေနာက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ၂၀၁၄ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒအထိ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အေျခခံပညာေရးဥပေဒအတိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ ႏွစ္အထိ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို မျပဳ၊ မျပင္၊ မေျပာင္းမလဲဘဲ က်င့္သံုးခံသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး စနစ္မွာလည္း အလားတူ အေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားမွာ အဖိုး လက္ထက္ကတည္း ဖတ္စာအုပ္မ်ားအတုိင္းပင္။ မ်ားစြာ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး နိဒါန္းကာလ မတုိင္မီအထိ တင္းက်ပ္လြန္းလွသည့္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပညာေရးစနစ္တြင္ လြန္စြာ တင္းက်ပ္လြန္းလွသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ပညာေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လံုး၀ ဥႆံု ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ဘာသာစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို အာဏာရ အစိုးရမ်ားက ခြင့္မျပဳခဲ့သည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ကို္ယ္ထူကိုယ္ထ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာလည္း အေႏွာက္အယွက္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုပါသည္။  မြန္စာေပသင္ၾကားမႈမ်ားမွာ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားအထိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္ ပညာေရးတာ၀န္အခ်ဳိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တင္းက်ပ္လြန္း လွေသာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မထားရွိေသးပါ။ ၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္ ထားရွိရန္ ျပည္နယ္မ်ားစြာတြင္ လိုအပ္ေနဆဲ။ ျပည္နယ္အဆင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ ယခုထက္ ပိုမို လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစီမံခန္႔ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ၾသဇာ လိုအပ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္ သရုပ္သကန္ ေပၚလြင္လာေစရန္ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို အားထုတ္ရပါဦးမည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ၏ အခန္း (၂) အပိုဒ္ ၃ တြင္ အေျခခံပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပ ထားရွိေသာ္ျငားလည္း ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ အဓိက တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ခြင့္ထက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တုိက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကြဲမႈေအာက္တြင္သာ လုပ္ေဆာင္မည္ ဟူ၍ ဆိုလိုရင္း ရွိပံုရသည္။ ထုိ႔အတူ အခန္း (၃) အေျခခံပညာေရးဆုိင္ရာ မူမ်ား က႑တြင္လည္း တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လမ္းညႊန္ထားရွိျခင္း မေတြ႔ရပါ။

သို႔ျဖစ္ေလရာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ပညာေရးကြန္ယက္ MINE က အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားတို႔ လိုခ်င္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ဳိး မဟုတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားခြင့္မွာလည္း စံလြဲေနေၾကာင္းကို ေထာက္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာေရးဥပေဒ ျပဳစုေရးဆြဲမည့္သူမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေၾကာင္းကို အေက်အလည္ ေလ့လာထားရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတို႔ကိုယ္တုိင္ မိမိတို႔ ပညာေရး စနစ္ကို လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခြင့္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထပ္ဆင့္တင္ျပထားေလသည္။

တုိင္းရင္းသား ပညာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္တစ္ခုတြင္ ကခ်င္သမုိင္းဆရာတစ္ဦးက သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ျပည္တြင္းဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စကားလံုး ၂၆ လံုးမွ်သာ ပါရွိေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ဤဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးတည္းႏွင့္ အသံုးျပဳၾကရသည္။ မ်ဳိးႏြယ္စုတို႔ ရွင္သန္ရန္အတြက္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္၏။

မိခင္ဘာသာစကားအျပင္ သင္ရိုးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ က်ယ္ျပန္႔၊ မွ်တမႈ၊ ေဒသႏၱရႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ၊ ေခတ္မီသစ္လြင္မႈတို႔အတြက္ ပညာေရး သုေတသနမ်ားႏွင့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းစစ္တမ္းမ်ား လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၈ ဒသမ ၇ သန္းထဲတြင္ မိခင္ဘာသာစကား ဗမာစကား မဟုတ္ေသာ ကေလးငယ္ ၃ ပံု ၂ ပံုခန္႔ အတြက္ နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ ပညာေရးဥပေဒက တာ၀န္ယူရပါလိမ့္မည္။ (ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပါဦးမည္။)

ဖက္ဒရယ္ အနာဂတ္လူ႔ေဘာင္ကို ဖန္တီးမည့္ တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္တို႔၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ အဘယ္အရာတို႔ိကုိ ထင္ရွားေစသင့္ပါသနည္း။ အ သံုးလံုးကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးလွ်င္ ၂၁ ရာစု ပညာေခတ္၏ တုိးပြားလာေနေသာ အ အလံုးကေလး ၃၀ ကို ေက်ာင္းပညာေရးမွ ျဖည့္ဆည္းေပးရေတာ့မည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားအမွတ္အသား လကၡဏာ၊ ဘာသာစကား၊ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ကေလးငယ္၏ ကိုယ္ကာယ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ စိတ္ႏွလံုးသား သိမ္ေမြ႔မႈ၊ ခံစားမႈ လန္းဆန္းေစျခင္း၊ ကိုယ့္က်င့္စာရိတၱ၊ အခြင့္အေရး၊ အသိပညာ၊ မီဒီယာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊  က်င့္၀တ္နီတိႏွင့္ ပုဂၢလ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ  အလံုးစံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္ရန္မွာ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္အဆင့္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခြင့္ ရွိရပါမည္။ တင္းက်ပ္လြန္းေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မရွိဘဲ ကုိယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္လည္း လိုအပ္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေသာ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရးမူ၀ါဒမွာ ကိုယ့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီး ေရးဆြဲျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သိန္းႏုိင္

သံလြင္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၄)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။ 

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။)

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၁) (၂)


Powered by Bullraider.com