ဖက္ဒရယ္ပညာေရး (အပိုင္း ၄)

သနားစရာ ပညာေရး အျငင္းအခုံမ်ား

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒမွာ အခရာ က်သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ အခရာက်ပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအရသာလွ်င္ ပညာေရး၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြး တိုးတက္ႏုိင္မည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအရသာလွ်င္ ပညာေရးမွတဆင့္ လိုလားအပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ အေျပာက်ယ္ျပန္႔လွေသာ သေဘာသဘာ၀ ရွိပါသည္။ အေလးအနက္ထားၾကရမည့္ အေရးႀကီး ပညာေရးကိစၥ တစ္ရပ္ျဖစ္ရံုမွ် သာမကဘဲ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနေလသည္။ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေပၚ ပညာရွင္တို႔ အၾကား အျမင္မတူ၊ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားစြာ ရွိရျခင္းမွာ ေနာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ၊ အတိမ္းအညြတ္၊ လားရာအျမင္ႏွင့္ ပံုေဖၚ ဖန္တီးလိုသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္မႈတို႔ႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ ဒီမိုကရစ္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္ကို ၄ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ ေရးဆြဲၾကပါသည္။

အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆိုၾကေသာ္ျငားလည္း ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ၿပီးျပည့္စံုေသာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ျမန္မာ့ပညာေရးသမားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔ ကိုယ္ပုိင္အျမင္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေနၾကေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသား ပညာေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားမွျဖစ္ေစ “ပညာေရး” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ မတူညီေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ထပ္တူက်ေသာ အျမင္ဟူ၍ မရွိႏုိင္ပါ။

ပညာရွင္ ေဆာ္လ္တစ္ (၁၉၇၈) ခုနွစ္၏ ဥပမာကို ကိုးကားၿပီး အျခားပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ပို႔တယ္လီမွ ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ “သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈကို ရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ေနသူမ်ားမွ သနားစရာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သားရဲတိရိစာၦန္တို႔ကို ေဘးမဲ့လႊတ္ထားေသာ ဆာဖရီေတာနက္ထဲတြင္ ေသနတ္ငယ္ေလး တစ္လက္ႏွင့္ အမဲလိုက္ မုဆိုးသဖြယ္ႏွင့္ပင္ တူေနေတာ့သည္။” ဤျပက္ရယ္ျပဳခ်က္အေပၚတြင္ အေလးအနက္ ထားသင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမီ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အဓိပၸါယ္ကိုေတာ့ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးမူ အရျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ရွင္းလင္းရပါမည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေနျပည္ေတာ္၏ ၂၀၁၄ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒ၊ အခန္း (၁) အပိုဒ္ (လ) တြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ဤသို႔ဖြင့္ဆို ရွင္းလင္းထားရွိသည္။ “… (လ) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဆိုသည္မွာ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား၊ သင္ရိုး၀င္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္တို႔၌ ေလ့လာသင္ယူရမည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ စနစ္တက် ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆိုသည္။” ေယဘုယ်က်ေသာ ဤအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ထဲတြင္လည္း ဖက္ဒရယ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ပါရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ “ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍” ဟု ဆိုထားရာ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားက တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္းမည္မွ် ေပါက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္ပါသနည္း။ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အတြက္ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္လားရာအတြက္ ကိရိယာလည္းျဖစ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုေတာ့လည္း တုိင္းရင္းသားတို႔က ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။

heart edu

အေထာက္အကူျပဳ “ျငမ္း” သဖြယ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားမွာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူေရးတို႔ကို ေထာက္ကူေပးထားေသာ ကိရိယာဟု တင္စား ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။ ေက်ာင္းပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းထဲတြင္ အဂၤါစဥ္ ၄ ပိုင္းပါရွိပါသည္။ (၁) သင္ယူရမည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ (၂) သင္ယူျခင္း-သင္ၾကားျခင္းနည္းနာ၊ (၃) ပညာရပ္အလိုက္ အတိမ္-အနက္၊ အက်ယ္အျပန္႔၊ အစီအစဥ္၊ (၄) တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤ ၄ ပိုင္းမွာလည္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ထပ္ေနၿပီး ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားစြာ ရွိ၏။ ဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းတို႔ကိုလည္း ေျဖဆိုေပးထားသည္။

-       ဘာကို သင္ယူရမွာလဲ (၁ - အေၾကာင္းအရာ)

-       ဘယ္လို သင္ေပးရမလဲ (၂ - နည္းနာ)

-       ဘယ္ေလာက္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ေပးရမလဲ (၃ - အတိမ္-အနက္)

-       ေက်ာင္းသားေတြ တကယ္ပဲ နားလည္တတ္ေျမာက္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လို သက္ေသျပႏုိင္မလဲ (၄- စစ္ေဆးျခင္း)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံႏႈန္းမ်ား၊ အညႊန္းေဘာင္က အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ဆရာဆရာမမ်ာ၊ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေျဖဆိုျပထားျခင္းပင္။ ပါးလႊာလွေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံႏႈန္းမ်ား အညႊန္းေဘာင္မွာ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး၏ ေထာက္တုိင္အေနျဖင့္ တည္ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မူ၀ါဒကို တႏုိင္လံုးရွိ လူတန္းစား အလႊာအသီးအသီက အေက်အလည္ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးၿပီး ပါလီမန္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္၀ယ္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ ေရးဆြဲႏုိင္ၾကသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူ တုိင္းရင္းသားပညာရွင္မ်ားက ဖက္ဒရယ္ပညာေရးမူအေပၚ အေျခခံလ်က္ သင္ရိုး၀င္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ေဒသ၊ ျပည္နယ္အလိုက္ ေရးဆြဲခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လံုေလာက္ၿပီ။ သူတို႔တြင္ ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ဗဟုသုတ၊ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပညာရပ္၀မ္းစာ ျပည့္၀ထားသူမ်ား မဟုတ္ပါလား။

ဤသည္မွာလည္း academic freedom ဟု ေခၚဆိုသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား၏ ပညာေရးအာဏာဟု ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္း ဆရာမ်ားက ႏွစ္သက္ရာ ဖတ္အုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳခြင့္ရွိေနၿပီ။ ပညာေရးေစ်းကြက္အရ ပိုမိုလြတ္လပ္၊ တုိးတက္ေသာ သင္ရိုး၀င္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ မင္ေရာင္ စိုေျပေသာ၊ ေခတ္မီ သစ္လြင္ေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ဤျပည္နယ္တို႔က ပိုင္ဆုိင္ၾကမည္။ ႀကီးျပင္းလာေနၾကဆဲ ျပည္နယ္သားငယ္၊ ျပည္နယ္သမီးငယ္တို႔ စိတ္၀င္စားမႈအျပည့္၊ ခံစားခ်က္ အျပည့္၊ ျပည္နယ္ကေလး ဗဟုိျပဳနည္းနာမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားဗဟုိျပဳ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကမၻာႀကီးႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ေလ့လာ လိုက္စားႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။

အဲဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ သင္ရမွာလဲ - ဆရာမ။ ဒီထက္ပိုေကာင္းတာ မရွိေတာ့ဘူးလား။

            အထက္ပါ ပညာေရးတေစၦ ေမးခြန္းကို ကေလးငယ္မ်ားထံမွ မၾကာမၾကာ ၾကားေနရပါသည္။ လြန္စြာ တရား၀င္လွေသာ ေမးခြန္းပင္။ သူတို႔ကိုယ္ပုိင္ ေလ့လာလိုေသာ အရာမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။ စာသင္ခန္းအတြင္းတြင္သာ မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္း၀င္း၊ လမ္း၊ အိမ္၊ ရြာႏွင့္ ကစားကြင္းတို႔တြင္လည္း တရစပ္ပင္ သင္ယူ ေလ့လာေနၾကလ်က္။ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံမွ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အေတြးအေခၚပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Garth Boomer က ဤသို႔မိန္႔ဆိုပါသည္။ “စာသင္ေက်ာင္းမ်ားက ဤအခ်က္ကို အေလးအနက္ထား သင့္ပါတယ္၊ ကေလးေတြရဲ႕ ကုိယ္တုိင္သင္ယူလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ စာသင္ခန္းတြင္း အစီအစဥ္ေတြကို ညိႇႏိႈင္း ေရးဆြဲေပးရမယ္။” ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္ပုိင္ သင္ယူလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရပါလိမ့္မည္။ စာသင္ေက်ာင္းက ျပင္ဆင္ထားေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ ဘာျဖစ္လု႔ိ သင္ရမွာလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ ခမ္းနားထည္၀ါလြန္းေသာ တရား၀င္ေမးခြန္း ဟူ၍လည္း ဆရာတို႔က ရႈျမင္ေပးရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္တန္း အထက္ဆင့္အထိ မေရာက္ေသးမီ ကာလတြင္မူ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ား အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားစားစား မရွိေသးပါ။ ျပဌာန္းထားေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ ဘာသာရပ္မ်ားအတြင္းရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားသည္ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္စားသည္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးတုိ႔ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ ျဖစ္ေစ၊ မကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ သင္ယူေနၾကရသည္။ ဖတ္စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔မွာ ကေလးငယ္၏ အနီးစပ္ဆံုး ပတ္၀န္းက်င္ကမာၻငယ္ႏွင့္ မည္မွ် အလွမ္းေ၀းေနပါသနည္း။ ဆရာမေရာ ခံစားလို႔ ရပါရဲ႕လား။

အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျပြတ္သိပ္ပါ၀င္ေနေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ ဆရာႏွင့္ ကေလးငယ္၏ တီထြင္ ဖန္တီးမႈမ်ား နစ္ျမဳပ္၊ ေပ်ာက္ဆံုး သြားေလေတာ့သည္။ ေတြးေခၚ ၾကံဆမႈမ်ား၊ သစ္လြင္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ ရင္တြင္းဆႏၵမ်ား၊ ဗီဇစြမ္းရည္မ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့မ်ား ေ၀းလြင့္ ေၾကြက် ေပ်ာက္ကြယ္ေလသည္။ ကံၾကမၼာမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ျပဌာန္း ခံထားရေသာ ဖတ္စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားက ၀ါးမ်ဳိလိုက္ၿပီ။

ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မွာ မေမြးဖြားမီကတည္းကပင္ “ဗဟုိ” က အသည္းအသန္၊ အတင္းအက်ပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေအာက္တြင္ လူလားေျမာက္ရန္ မေသခ်ာေတာ့ၿပီ။

သင္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း

            ကေလးငယ္၏ အထက္ပါေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရန္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ေတာ့ျဖင့္ရွိေနပါသည္။

-       ဒါကေတာ့ ပညာတတ္တဲ့ လူတုိင္း သိထားရမယ့္အရာကြဲ႔၊ ဘာသာရပ္ထဲမွာ ပါေနတာေလ၊ (ဘာသာရပ္ဗဟုိျပဳ အေျဖ - subject discipline)

-       မင္း ဒီဟာကို မလုပ္တတ္ဘူး၊ မသိဘူးဆိုရင္ေတာ့ မင္းႀကီးလာရင္ အလုပ္ရဖို႔ မလြယ္ဘူးကြ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ဒီလို စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ ဒါကို မသင္ယူ၊ မတတ္ေျမာက္ဘူးဆိုရင္ မင္း ၁၀ တန္း၊ ၁၁ တန္း ေရာက္တဲ့အခါ ဒုကၡ လွလွ ေတြ႔ေတာ့မွာ။ (လက္ေတြ႔အသံုး၀င္မႈ - Instrumental)

-       ဆရာ ဒါကို သင္ရျခင္းကေတာ့ မင္းရဲ႕ ဗီဇစြမ္းရည္ကို ပိုတိုးတက္လာေစဖို႔ပါ။ ဒီစီမံကိန္းသင္ခန္းစာကေတာ့ ငါ႔တပည့္အတြက္ သင့္ေတာ္မယ္လို႔ ဆရာယူဆပါတယ္။ မင္း တကယ္ စိတ္၀င္စားရဲ႕လား။ မင္း ပိုလို႔ စိတ္ပါ၀င္စားမယ့္ သင္ခန္းစာ ပေရာဂ်က္၊ စာတမ္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေလ့လာမႈကို ေရြးခ်ယ္လို႔ ရပါေသးတယ္ကြာ၊ မင္းလုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္စိတ္ ပိုရွိမယ့္ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခုေပါ႔ကြာ။ (လူသားတုိးတက္မႈ ဗဟုိျပဳ ဖက္ဒရယ္ ပညာေရးအေျဖ - progressive)

“ဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ သင္ရမွာလဲ” ဆိုေသာ တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္၏ တရား၀င္ေမးခြန္းမွာ ဆရာတို႔အတြက္ ပညာေရးတေစၦ အေျခာက္ခံရသည္ႏွင့္ တူႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရး ဒႆနတန္း၀င္၊ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီျပႆနာကို ကေလးငယ္က ဤျပည္နယ္၏ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး မူ၀ါဒအတြက္ ျပဌာန္းေပးလုိက္ျခင္းပင္။ ဘာကို သင္ယူရမလဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊ ဘာတန္ဖိုးရွိသလဲ၊ ဒီထက္ပိုေကာင္းတာ မရွိဘူးလား။

ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ေက်ာင္းဆရာ - သင္မည္သို႔ အေျဖေပးေနပါသလဲ။

သိန္းႏုိင္ (ေမာကၡပညာေရး)

(ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါဦးမည္။)

သံလြင္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၁) အပိုင္း (၂)  အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ၀ိေရာဓိမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး မိတ္ဆက္နိဒါန္း

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၃) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၄) ဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ သင္ရမွာလဲ

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၅) လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္ ပညာေရး

Powered by Bullraider.com