ဖက္ဒရယ္ပညာေရး (အပိုင္း ၅)

လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္ ပညာေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို ပိုမို ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈကို ေတာင့္တေနခဲ့ၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ။ အခ်ိန္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပင္ ျဖစ္ေနေလၿပီလား။ တရားမွ်တမႈမွာ မ်က္ကြယ္ျပဳထား၍ မရသည့္အျပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေရရွည္တည္ျမဲမႈအတြက္ အခရာ က်လွပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မီတီတို႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

တရားမွ်တမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုသံတို႔မွာလည္း ပိုမို က်ယ္ေလာင္လာေနသည္။ အလႊာအသီးသီးရွိ ျပည္သူလူထု၏ ရင္ဖြင့္သံ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ညီးတြားသံ၊ အိ္မ္ရွင္မမ်ား၏ ေစ်းဆစ္သံ၊ လယ္သမားမ်ား၏ ထြန္တံုးသံ၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ စုဖြဲ႔သံ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတို႔၏ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းဆိုသံ၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေပတစ္ရာ လမ္းမထက္က ေၾကြးေၾကာ္သံတို႔တြင္ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား နက္နက္နဲနဲ ပါ၀င္ေနပါသည္။

မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း မပါမျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလာေနၾကသည့္ တရားမွ်တမႈက႑မွာ ပ်ဳိးေထာင္ေနဆဲ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူလားေျမာက္ရန္ ပင္မ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုသံမ်ား မၾကာမၾကာ ၾကားေနရၿပီ။ တကယ္ေတာ့လည္း လူမႈတရားမွ်တမႈကို စာသင္ခန္းမ်ားက စတင္ရပါလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးအတြက္ နိဒါန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

Federal-5

အာဏာခြဲေ၀ လုိက္ၿပီျဖစ္သည့္ စာသင္ခန္း

တရားမွ်တမႈကို ေက်ာင္းပညာေရးကတဆင့္ ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္သည္ဟူေသာ အေရးႀကီးလွသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အျမင္တစ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ မည္သူမဆို ေက်ာင္းစာသင္ခန္းကို အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္မွ်ေတာ့ ျဖတ္သန္းဖူးသူခ်ည္းပင္ မဟုတ္ပါလား။ “လူမႈ တရားမွ်တမႈအတြက္ ပညာေရး - education for social justice” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးကို တည္ေဆာက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံ တစ္၀ွမ္းလံုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာဌာနမ်ားအသီးသီးတြင္ စတင္က်င့္သံုးသင့္ေသာ နည္းနာအခ်ဳိ႕ကို မိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးပါမည္။ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကား ေနသည္ျဖစ္ေစ လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္လည္း လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံုးသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံတြင္ ရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အသံုးခ်ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ လူမႈတရားမွ်တမႈ အေျခခံပင္ျဖစ္၏။ နိစၥဒူ၀ပင္ ေက်ာင္း စာသင္ခန္းမ်ား အတြင္း ဆရာဆရာမမ်ားမွာ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ျဖင့္ ဤကိစၥကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္တဆင့္ တက္၍ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္အတြက္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ “လိုလားအပ္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ” မ်ား မည္သို႔ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚလာေနသည္ကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္ ခံစားသိျမင္ခြင့္ ေပးရန္ အေရးႀကီး၏။ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္လည္း သူတို႔ေလးေတြ ကိုယ္တုိင္ပင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ခြင့္ ရရွိေနေၾကာင္းလည္း ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။ အာဏာပုိင္သူမွာ သူတို႔ေလးေတြပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာက ဦးစြာ လမ္းညႊန္ျပသ ထားရွိသင့္ပါသည္။ ယခင္ ႏွစ္ကာလမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႔တြင္သာလွ်င္ အခြင့္အာဏာ တည္ရွိမေနေတာ့ပါ။ ၂၁ ရာစုပညာေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္အတြက္ စာသင္ခန္းမ်ား အတြင္းတြင္ စတင္ၿပီး အာဏာခြဲေ၀ က်င့္သံုးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရဲစြမ္း ရွိသူမ်ား ဦးေရ တုိးပြားလာေတာ့မည္။ စာသင္ခန္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီ (အျပည့္အ၀) ရရွိေလၿပီ။

အပိုဘာသာ မဟုတ္ပါ… တကယ့္ဘာသာ

လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ စာသင္ခန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အက်င့္အႀကံတို႔ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။ စာသင္ခန္းအတြင္ သီးသန္႔ အပိုျဖည့္စြက္ သင္ၾကားျခင္း ေတာ့လည္း လံုး၀ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္ကို သိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သည့္ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ ဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာရပ္ အသိ၊ ဗဟုသုတတို႔ကိုလည္း အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ သင္ၾကားျပသႏုိင္မည္။ ထုိ႔အျပင္ တရားမွ်တမႈ ရွိေသာ စာသင္ခန္းကိုလည္း တည္ေထာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာလည္း ဆရာေကာင္း မည္ပါမည္။ မည္သည့္စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားေနသည္ျဖစ္ေစ တရားမွ်တမႈရွိေသာ အတန္းကို တည္ေထာင္ႏုိင္ပါသည္။ အေသြးအေရာင္စံု စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သလို လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းသာ ရွိေသာ စာသင္ခန္းတြင္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအားလံုး၊ စာသင္ခန္းအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ ေတြးေခၚၾကံဆႏုိင္စြမ္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ ဘ၀တစ္သက္တာလံုးအတြက္ ပညာေရးခရီး လမ္းညႊန္လည္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ဘ၀မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးပါ။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ သင္ခန္းစာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္း၀ယ္ အတန္းထဲရွိသည့္ စာသင္သားမ်ား၏ ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ား၊ သိရွိၿပီးသား ဗဟုသုတမ်ားအေပၚတြင္ သင္ခန္းစာ အသစ္ကို ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တန္ဖိုး ဆက္စပ္ျခင္း၊ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ ဆရာအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနာက္ခံကို အတန္ငယ္မွ်ေတာ့ သိရွိထားသင့္ပါသည္။ သူတို႔ေလးေတြ၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ား၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားႏွင့္ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္း၀င္းထဲႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္းသို႔ သူတို႔ေလးေတြ ကိုယ္စီ ယူေဆာင္လာၾကသည့္ ေကာင္းေသာ၊ မြန္ေသာအရာမ်ားအေပၚ ဆရာတို႔က အသိအမွတ္ျပဳ ေပးျခင္းႏွင့္ ထပ္တူ တန္ဖိုးထားေပးျခင္း၊ ခံစားေပးျခင္းမွာ - လူမႈတရားမွ်တမႈ - အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို စတင္လိုက္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။

မတူေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ တကယ့္ျပႆနာမ်ားကို မိတ္ဆက္သင္ၾကားေတာ့မည္ စာသင္ခန္း….

မေန႔က အတိတ္ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ၿပီ။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ယေန႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အတြင္းတြင္ သင္ၾကား၊ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျပဌာန္းစာအုပ္ေဘာင္ကို (မ်ားစြာ) ေက်ာ္လြန္ရပါလိမ့္မည္။ သင္ၾကား ျပသေနမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာႀကီး၏ လက္ေတြ႔ လူမႈျပႆနာမ်ား၊ ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လက္လုပ္လက္စား လူမႈစီးပြား ဘ၀မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ စာသင္ခန္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ စာသင္ခန္း နံရံတို႔ကို ေဖာက္ထြက္ၾကမည့္သူမ်ားမွာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ နံရံမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းဖတ္စာအုပ္မ်ားက ျပင္ပလက္ေတြ႔ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးရာတြင္ အတားအဆီးမ်ား မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ အပိတ္အဆို႔၊ အတားအဆီးတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ၾကၿပီ။ အစစ္အမွန္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ခြင့္ရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ပိုမို အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပညာေရးျဖစ္လာမည္။

တုိင္းရင္းသားေဒသတို႔တြင္ ေက်ာင္းအတု၊ စာသင္ခန္းအတု၊ ဖတ္စာအုပ္အတုတို႔မွာ ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေဆာင္ေသာ သူရိယေနမင္း ထြန္းလင္း ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္းပင္ ျမဴႏွင္းတို႔ တစစ ကင္းစင္ဘိသကဲ့သို႔ ကြယ္ေပ်ာက္ရပါလိမ့္မည္။ ဤတြင္ ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေရာင္မွာ တုိင္းရင္းသားဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားတို႔ပင္တည္း။ ပညာအေရာင္ အစစ္အမွန္ကို ထိေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ပညာမ်က္စိ ကုိုယ္စီ ရွိေတာ့မည္။ လင္းပြင့္စာသင္ခန္းတို႔ ဤျပည္နယ္တြင္ ေပၚထြန္းလာေနၿပီ။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္၏ အစျဖစ္ေတာ့သည္။

မီဒီယာမွာ ပါသမွ် စာသင္ခန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးပါ….

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစ ျမန္မာမီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ယ္နယ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ဆက္ေနေသာ လက္ေတြ႔ ျပႆနာမ်ားမွာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မဟုတ္ပါလား။ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ တကယ့္ျပႆနာႀကီး၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အႀကီးႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ပါေလ။ ထိုထိုေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ မေန႔ကတည္းပင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္မ်ား၊ ၄၀ ေက်ာ္မ်ား၊ ၅၀ ေက်ာ္မ်ား၊ ၆၀ ေက်ာ္မ်ား၊ ၇၀ ေက်ာ္မ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔မွ် မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ ေကာင္းပါရဲ႕။ သူတို႔ေလးေတြ၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။

ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္လည္း ေရြးခ်ယ္ပါေစ။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအတြက္ လူမႈေရးဘာသာျဖစ္ေစ၊ အျခားဘာသာျဖစ္ေစ သူတို႔က ဆက္စပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဆရာကသာ ေမးလို္က္ပါ။ ေမးရဲဖို႔ေတာ့ လိုပါမည္။ “ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျပင္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ၊ မင္းတို႔ ဘာၾကားထားသလဲ”။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာျပႆနာတို႔ကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ရွင္းျပပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းဆရာ အသင္ကိုယ္တုိင္ မသိေသးေသာ ဆရာမ်ားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေနသည့္သတင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပပြဲ၊ တုိင္းရင္းသားေဒသ စစ္ပြဲသတင္း၊ လက္နက္ဆန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ သတင္းေထာက္ကို ရက္ရက္စက္ သတ္ျဖတ္လို္က္သည့္ သတင္း၊ လာမည့္ AIDS ႏုိင္ငံတကာေန႔တြင္ ကြန္ဒံုအခမဲ့ ေ၀မည့္သတင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ ကေလးမုန္႔ပဲ သေရစာမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ မေရာင္းရဟူ၍ တားျမစ္ထားသည့္သတင္း၊ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ခရီးသည္တင္ကားကို ဓါးျပတုိက္သည့္ သတင္း၊ ေရွ႕အပတ္ ေသာၾကာေန႔တြင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ၾကမည့္အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္သည့္ သတင္း၊ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၏ ေကာင္းက်ဳိး-ဆိုးက်ဳိးသတင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ မထိုးႏုိင္ေသးသည့္ သတင္း၊ အာဆီယံတြင္ ျမန္မာတို႔ ရာသက္ပန္ ဥကၠလုပ္မည့္သတင္း၊ အဆိုေတာ္ rihina မဂၤေဆာင္သည့္သတင္း၊ ေၾကကြဲမႈမ်ားစြာျဖင့္ မိုးေဟကို သီလရွင္ အၿပီး ၀တ္သြားသည့္ သတင္း၊ အိုဘားမား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျမန္မာျပည္ လာသည့္အခါ နမ္းမည့္သူမ်ား စာရင္း၊ လစာႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း… …။ ဆရာဆရာမမ်ားကသာ သက္ဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာအလိုက္ ျပင္ပေလာကအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းလိုက္ပါေလ…။ ေမးရဲရံုမွ်ေသာ သတိၱေတာ့ လုိပါလိမ့္မည္။

ပိုမိုတရားမွ်တေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဖက္ဒရယ္ပညာေရးကို ဖတ္စာအုပ္မ်ားခ်ည္းႏွွင့္ တည္ေဆာက္၍ မရပါ။ ျပင္ပလက္ေတြ႔ ႏုိင္ငံေရးဘ၀၊ လူမႈေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

သိန္းႏုိင္ (ေမာကၡပညာေရး)

သံလြင္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ Jan. 2015

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၁) အပိုင္း (၂)  အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ၀ိေရာဓိမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး မိတ္ဆက္နိဒါန္း

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၃) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၄) ဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ သင္ရမွာလဲ

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၅) လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္ ပညာေရး


ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါဦးမည္။

Powered by Bullraider.com